Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Aktualności

WARSZTATY TEATRALNE – PROGRAM – OPIS ZAŁOŻEŃ

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław w ramach projektu pt. „Organizacja i Przeprowadzenie Integracyjnych Warsztatów Teatralnych – Teatr w Sensorze”

www.wroclaw.pl

 WARSZTATY TEATRALNE – PROGRAM – OPIS ZAŁOŻEŃ

Warsztaty stanowią wdrożenie innowacyjnej formy łączenia rehabilitacji, usprawniania organizmu z grą aktorską i realizacją warsztatów teatralnych. Podczas zajęć ruchowych wykorzystywane będę wzorce ruchowe i elementy rehabilitacji.

Zajęcia będą odbywały się w okresie VIII – X 2018 r. w placówce Sensor Zachodnia 1, której organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”.

Szczegółowy program zajęć zostanie dostosowany do uczestników
Szczególnie zapraszamy do udziału osoby z niepełnosprawnością !!!

Motywem przewodnim będą wariacje na temat “Otella” Szekspira.
Warsztaty zostaną zrealizowane w stylistyce tzw. metateatru, z położeniem akcentu na ćwiczenia gry aktorskiej w odniesieniu do przerysowania, uwypuklenia postaci występujących w ww. sztuce

 1. Aktorzy przeprowadzą wśród siebie casting na osoby dramatu, m.in:
  Otello – ten który jest najbardziej inny od wszystkich
  Jagon – najbardziej wredny
  Cassio – najbardziej przypomina kozła ofiarnego Desdemona – wedle zasady, że u Szekspira w teatrze nie mogło być kobiet na scenie – rola męska;
 2. Etiudy ruchowe, ćwiczenia monologów;
 3. Sceny ruchowo/plastyczne na przykładzie sceny ukazującej miłość Otella i Desdemony
 4. Ćwiczenia typu „uwierzyć w siebie”
 5. Odgrywanie scen zazdrości różnych postaci, knowania, spisku, szyderstwo
 6. Odgrywanie scen autoalienacji wg wzoru odnoszącego się do postaci Otella, który popada w ciemne zakątki psychiki, jego alienacja, samo-wykluczenie;
 7. Konfrontacje, wg wzoru zazdrosnego Otella i niewinnej, niczego nieświadomej Desdemony;
 8. Scena “sądu nad Otellem” – ćwiczenia wypowiadania własnych opinii;
 9. “Wyjście z roli” ćwiczenie zrzucenie formy i jarzma inności z wybranych postaci.

UWAGA!!! Uczestnicy warsztatów będą mogli włączyć się do udziału w Grupie Teatralnej, funkcjonującej przy placówce „Sensor Zachodnia 1”

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

biuro projektu: 51-141 Wrocław, ul. Władysława Syrokomli 6; tel. 71 794-54-52

Zaproszenie do udziału w warsztatach teatralnych

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław w ramach projektu pt. „Organizacja i Przeprowadzenie Integracyjnych Warsztatów Teatralnych – Teatr w Sensorze”

www.wroclaw.pl

Zaproszenie

do udziału w warsztatach teatralnych

Warsztaty stanowią wdrożenie innowacyjnej formy łączenia rehabilitacji, usprawniania organizmu z grą aktorską i realizacją warsztatów teatralnych. Podczas zajęć ruchowych wykorzystywane będę wzorce ruchowe i elementy rehabilitacji.

Warsztaty odbędą się w okresie VIII – X 2018 r. w placówce Sensor Zachodnia 1, której organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”.

Szczególnie zapraszamy do udziału osoby z niepełnosprawnością !!!

Szczegółowych informacji udziela Łukasz, tel. 669-664-226

UWAGA!!! Uczestnicy warsztatów będą mogli włączyć się do udziału w Grupie Teatralnej, funkcjonującej przy placówce „Sensor Zachodnia 1”

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

biuro projektu: 51-141 Wrocław, ul. Władysława Syrokomli 6; tel. 71 794-54-52

Zapytanie ofertowe – porównawcze na remont pomieszczeń we Wrocławiu przy ul. Zachodniej 1

Zapytanie ofertowe – porównawcze

na remont pomieszczeń we Wrocławiu przy ul. Zachodniej 1
w ramach realizacji projektu pt. „Teatr w Sensorze”
dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław

 

Dotyczy placówki funkcjonującej pod nazwą „Sensor Zachodnia 1”, prowadzonej przez Fundację
Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” prowadzącej działalności na rzecz integracji środowisk,
szczególnie w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnością oraz pracowni artetrapii, której
elementem jest teatr i warsztaty teatralne.
Głównym celem wykonania prac remontowych jest poprawa jakości pracy z osobami
niepełnosprawnymi, w tym prowadzenia warsztatów teatralnym, poprzez polepszenie warunków
lokalowych obiektu.
I. Zamawiający
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Syrokomli 6, 51-141 Wrocław
www.fala.edu.pl
Miejsce wykonania prac:
Wrocław ul. Zachodnia1 (pomieszczenia użytkowe znajdujące w zabudowie pawilonu, wejście na
wprost siedziby Rady Osiedla Szczepin)
Wizji lokalnej wraz z wykonaniem własnych obmiarów można dokonać wyłącznie w terminie
uzgodnionym z osobami wskazanymi na końcu zapytania ofertowego.

II. Opis zapytania ofertowego
1. Wykonanie podłogi w sali głównej wraz z położeniem płytek ceramicznych.
2. Wymiana drzwi wejściowych.
3. Wymiana witryny oraz sąsiadujących okien (od strony dziedzińca).
4. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych.
5. Prace wykończeniowe w zakresie umożliwiającym realizację warsztatów teatralnych po
wykonaniu ww. prac remontowych.
III. Szczegółowy opis zamówienia:
1. Wykonanie 57m2 podłogi z płytek ceramicznych.
Zakres prac i materiałów obejmuje :
– przygotowanie podłoża w tym frezowanie miejscowe istniejącego podłoża,
– zakup i montaż płytek ceramicznych w uzgodnieniu z zamawiającym,
– wykończenie cokołem styku podłogi ze ścianą.
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.
2. Wymiana drzwi wejściowych.
Zakres prac i materiałów obejmuje :
– demontaż istniejących drzwi wejściowych oraz przyległej witryny,
– montaż nowych drzwi oraz przyległej witryny,
– obróbka tynkarska otworów po montażu stolarki,
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.
3. Wymiana witryny oraz sąsiadujących okien ( od strony dziedzińca ).
Zakres prac i materiałów obejmuje:

– demontaż istniejącej witryny,
– demontaż sąsiadujących okien,
– montaż nowej witryny,
– montaż sąsiadujących okien,
– obróbka tynkarska otworów po montażu stolarki,
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.
4. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych.
Zakres prac i materiałów obejmuje:
– zakup drzwi wewnętrznych przesuwnych,
– montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych,
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.
5. Prace wykończeniowe w zakresie umożliwiającym realizację warsztatów teatralnych po
wykonaniu ww. prac remontowych.
Zakres prac i materiałów obejmuje:
– zakup i montaż zewnętrznych narożników ściennych do wysokości 1 metra,
zabezpieczających przed uszkodzeniem krawędzi w wyniku eksploatacji pomieszczeń przez
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
– malowanie powierzchni zabrudzonych w wyniku przeprowadzonego remontu.
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien przygotować ofertę na swoim formularzu. Oferta powinna:
 oferta może obejmować realizację całości zakresu prac lub wybranej części
 być sporządzona na papierze firmowym Oferenta i / lub opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer KRS
(w przypadku, gdy Oferent jest wpisany do rejestru),
 być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 być podpisana czytelnie przez Oferenta,
 zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym –
załącznik nr 1
 określać łączną kwotę brutto oferty wraz z kalkulacją,
 przedstawiać szczegółowe warunki płatności (m.in. wysokość zaliczki oraz termin zapłaty
końcowej).
 oferta powinna zawierać opis zastosowanych materiałów oraz harmonogram prac.
 nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu oferty: 14 maj 2018 r.
V. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fala.edu.pl lub
osobiście lub listownie pod adres biura przy ul. W.Syrokomli 6, 51-141 Wrocław do 12 marca 2018 r.
do godz. 12.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do 15 marca br. w siedzibie Zmawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data wpływu oferty, nie data
jej nadania.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia oferty lub rezygnacji
zlecenia usługi.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 80%, za najniższą cenę zostanie przyznane 80 pkt, kolejne w gradacji co 10 pkt.
b) termin wykonania 20%, za najszybszy termin wykonania i dostarczenia zostanie przyznane 20 pkt,
kolejne w gradacji co 2 pkt.
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
Przesłane oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w
przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem oraz umieści tę
informację na stronie www.fala.edu.pl
VIII. Dodatkowe informacje
Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.
Płatnikiem będzie:
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
ul. Syrokomli 6
51-141 Wrocław
NIP: 894 281 09 50

Dodatkowych informacji udzielają:
– specjalista ds. inwestycji – Adam Borkowski – tel. 694-462- 686;
– koordynator projektu – Tomasz Siemież tel. 696-403- 863.

 

Zapytanie do pobrania

Zapytanie ofertowe Sensor Zachodnia 1 remont

Zapraszamy na wyścigi szybowców inie tylko 3-4 czerwca

  v

PROGRAM

FAI Sailplane Grand Prix – zakończenie Wyścigów Szybowcowych

SOBOTA – 3.06.2017c

Godz. 10:00 – odprawa zawodników

10:45 – Rozpoczęcie finałowego wyścigu Grand Prix

11:00 – Otwarcie „Aerointegracji” z grupą ONiSPRAWNI

14:00Koncert Tomka „Kowala” Kowalskiego

15:45 Koncert zespołu Cała Góra Barwinków

17:15 Ceremonia Zakończenia FAI Sailplane Grand Prix

18:00 – Zakończenie imprezy

 

Przez cały dzień (11:00 – 18:00)

zlot FOOD TRUCKÓW
atrakcje dla dzieci i dorosłych (zamki dmuchane, zjeżdżalnie, animatorzy, gry, zabawy, punkty konsultacyjne):

 • Malowanie twarzy, tatuaże, decoupage, zajęcia z plasteliną – Fundacja „Lepsze Dni”
 • „Rodzicu zapoznaj się z inną formą edukacji –AMS, dodatkowo zajęcia z metaloplastyki – eko biżuteria – Fundacja „Fala”
 • Warsztaty koktajlowe – „Mleczni Bracia”
 • „Street art dla Każdego” – Konflikt Shop
 • Przeciąganie liny, gra z dużą piłką, wyścigi na wózkach „Prawo Jazdy Wózkersa”, pokonywanie barier architektonicznych – Grupa OniSprawni
 • Nauka jazdy na handbike’u – Rowery Integracyjne
 • „Zostań Kibicem” – Klub Kibica Niepełnosprawnego
 • Darmowe konsultacje rehabilitacyjne – SENSOR Zachodnia 1
 • Bądź zdrów! – Krzem Organiczny – punkt informacyjny
 • „Zielone Zdrowie” – punkt informacyjny
 • Centrum Odszkodowań DRB – punkt informacyjny

 

x

 

NIEDZIELA – 04.06.2017

Godz. 11:00 – „Aerointegracja” – Lotnicy Dzieciom – rozpoczęcie

11:30Występ zespołu Rass Tomi & Dzieciuff Squad

13:30Koncert zespołu Arka Noego

15:00Występ zespołu Rass Tomi & Dzieciuff Squad

17:00 – Zakończenie imprezy

 

Przez cały dzień (11:00 – 17:00)

zlot FOOD TRUCKÓW
atrakcje dla dzieci i dorosłych (zamki dmuchane, zjeżdżalnie, animatorzy, gry, zabawy, punkty konsultacyjne):

 • Malowanie twarzy, tatuaże, decoupage, zajęcia z plasteliną – Fundacja „Lepsze Dni”
 • „Rodzicu zapoznaj się z inną formą edukacji –AMS, dodatkowo zajęcia z metaloplastyki – eko bizuteria – Fundacja „Fala”
 • Warsztaty koktajlowe – „Mleczni Bracia”
 • „Street art dla Każdego” – Konflikt Shop
 • Przeciąganie liny, gra z dużą piłką, wyścigi na wózkach „Prawo Jazdy Wózkersa”, pokonywanie barier architektonicznych – Grupa OniSprawni
 • Nauka jazdy na handbike’u – Rowery Integracyjne
 • „Zostań Kibicem” – Klub Kibica Niepełnosprawnego
 • Darmowe konsultacje rehabilitacyjne – SENSOR Zachodnia 1
 • Bądź zdrów! – Krzem Organiczny – punkt informacyjny
 • „Zielone Zdrowie” – punkt informacyjny
 • Warsztaty pierwszej pomocy – Control Life
 • Centrum Odszkodowań DRB – punkt informacyjny

z

 

Sensor Zachodnia 1

Zapraszamy do obejrzenia i polecenia znajomym filmiku promującego naszą nową placówkę: