Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Konkurs na lokalne inicjatywy obywatelskie: Społeczna Opieka nad Krajobrazem

Zapraszamy do udziału w programie Społeczna Opieka nad Krajobrazem. Szukamy lokalnych inicjatyw obywatelskich, które jako pierwsze podejmą praktyczne działanie na rzecz ochrony i rewitalizacji swojego krajobrazu. Istnieje możliwość sfinansowania kosztów tych inicjatyw do kwoty ok. 15.000 zł. Zapewnimy wsparcie merytoryczne.

1. Krajobraz. Po co go chronimy?

Krajobraz rozumiemy tu jako odrębny obszar (krainę), który wypełniają różne struktury – naturalne lub stworzone przez człowieka. Mogą tu spotkać np.: wzgórza, lasy, łąki, rzeki, pola, drogi, fabryki, nasze ogrody i domy. Struktury te, a zwłaszcza ich mieszkańcy, stale na siebie oddziałują, a aktywność ludzi ma tu szczególne znaczenie i siłę. Wynika stąd szczególna odpowiedzialność każdego z nas zarówno za np. czystość wody w rzece, czy warunki w jakich bawią się dzieci. Każdy ma swój wpływ. Obok kompleksowych programów podejmowanych przez władze, ważne są także drobne decyzje, takie jak to, czy krzewy posadzone w żywopłocie naszej posesji dają pożywienie ptakom, czy też nie. To my decydujemy o tym czy stara glinianka pozostanie ostoją płazów, a zadrzewienie śródpolne nie stanie się składowiskiem śmieci. Możemy też podjąć wspólne działania, np. by odtworzyć park podworski, zabezpieczyć zadrzewienia starego cmentarza, czy odtworzyć zdegradowany fragment łęgu nad rzeką. Nasze decyzje nie mają takiej skali oddziaływania, jak decyzje naszej gminy, ale jest nas bardzo wielu i wspólnie kształtujemy środowisko naturalne – środowisko naszego życia. Razem możemy naprawdę wiele.


2. Program Społeczna Opieka nad Krajobrazem

Program „Społeczna Opieka nad Krajobrazem” służy propagowaniu metod oraz wspieraniu inicjatyw lokalnych – podejmowanych indywidualnie lub wspólnotowo, na rzecz realnej poprawy stanu środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu człowieka.

Naszą szczególną troską jest włączenie młodzieży w te działania. Wiemy bowiem, że rozwiązywanie realnych problemów lokalnych stanowi wspaniałe środowisko edukacyjne i wychowawcze. Z drugiej strony wiemy też, że pojmowanie takich inicjatyw przez młodzież (szkoły) pociąga za sobą szersze angażowanie się społeczności lokalnych w rozwiązywanie tych problemów. Chcemy bowiem wpływać na zmianę postaw całych społeczności lokalnych, na stałe poszerzanie dobra wspólnego.

Organizatorami programu są Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA (Fundacja FALA) z Wrocławia oraz Fundacja Edukacji Naturalnej (FEN) z Warszawy. Nasze działania obejmują teren całej Polski, przy zgłaszaniu inicjatyw nie obowiązują żadne ograniczenia terytorialne.

3. Konkurs NFOŚiGW

Cele programu „Społeczna Opieka nad Krajobrazem” są zbieżne z założeniami programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju” (http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/).

Dlatego Fundacja FALA oraz FEN zdecydowały wziąć w nim udział. Jeśli nasza aplikacja okaże się skuteczna, zyskamy możliwość dofinansowania i udzielenie konkretnego wsparcia dla 15-17 inicjatyw obywatelskich mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej (dalej nazywane „przedsięwzięciami”).

4. Rodzaje przedsięwzięć, których szukamy:

 1. Przedsięwzięcie może dotyczyć jednego lub kilku z poniższych obszarów tematycznych:
  • czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
  • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
  • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
  • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
  • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew;
  • zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
  • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
  • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
  • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
  • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
  • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
  • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
  • działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.
 2. Przedsięwzięcie może być zgłaszane przez:
  • organizacje pozarządowe,
  • placówki oświatowe,
  • rady sołeckie lub rady osiedli,
  • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy).
 3. Przedsięwzięcie musi spełniać łącznie poniższe warunki:
  • uzasadniono celowość jego wdrożenia z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań środowiskowych;
  • realnie zaplanowano działania oraz wskazano mierzalne rezultaty;
  • uzyskano pozytywną opinię lokalne władz samorządowych co do zasadności i możliwości realizacji proponowanych działań;
  • w przemyślany sposób angażuje zasoby lokalne – naturalne, społeczne, finansowe;
  • opiera się na współdziałaniu mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego i jej trwałe funkcjonowanie po zakończeniu dofinansowania;
  • jest realizowane na terenach/obiektach ogólnodostępnych, tj. powszechnie, publicznie i nieodpłatnie dostępnych, z wyłączeniem terenów/obiektów stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub przedsiębiorców (nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą);
  • jest realizowane za pisemną zgodą właściciela terenu lub obiektu albo podmiotu, który dysponuje odpowiednim tytułem prawnym do terenu lub obiektu, na którym ma być realizowana inicjatywa;
  • zawarto pisemną umowę o współpracy między Fundacją FALA a pomysłodawcą przedsięwzięcia.

5. Wartość dofinansowania dla przedsięwzięć włączonych do Programu

Od 15.000,00 do 16.470,00 zł

Jakie koszty możemy sfinansować

Za koszty kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia uznane będą wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane, zgodne z zawartą umową o współpracy oraz bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji. Mogą to być takie wydatki jak:

   • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia;
   • Roboty budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia;
   • Koszty informacji i promocji związane z upowszechnianiem informacji o tym, że przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW;
   • Koszty eksploatacyjne sprzętu i wyposażenia, nabytych w ramach przedsięwzięcia mogą zostać uznane za kwalifikowane pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji celów przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia nie ma możliwości nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej czy zakupu gruntu.

Wszystkie wydatki finansowane ze środków NFOŚiGW są ponoszone wyłącznie za pośrednictwem Fundacji FALA – wynika to z warunków konkursu NFOŚiGW.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie całkowitych lub częściowych kosztów przedsięwzięcia ze środków publicznych (krajowych, unijnych lub zagranicznych).

Szczegółowe wymagania odnośnie tych wydatków są określone w „Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowanych” NFOŚiGW.

Osoby, podmioty zgłaszające swój udział w konkursie powinny wziąć pod uwagę fakt, że Fundacja FALA planuje organizację różnych spotkań i szkoleń głównie na terenie Dolnego Śląska i nie przewiduje dokonywania zwrotów kosztów podróży w związku z realizacją projektu.

6. Czas realizacji inicjatyw

Przedsięwzięcia mogą być realizowane w okresie od 1 czerwca 2016 do 30 czerwca 2017.

7. Jakie jeszcze wsparcie oferujemy<

Wszystkie przedsięwzięcia, które zostaną przyjęte do realizacji, poza pomocą finansową, otrzymają też od organizatorów pomoc merytoryczną, która obejmie m.in.:

    • Szkolenie merytoryczne obejmujące zagadnienia ochrony krajobrazu, organizacji społecznych działań na rzecz jego ochrony i rewitalizacji oraz organizacji projektów szkolnych;
    • Doradztwo (coaching) udzielany organizatorom każdego przedsięwzięcia na miejscu jego realizacji po uzgodnieniu potrzeb;
    • Możliwość wymiany doświadczeń z organizatorami innych lokalnych inicjatyw obywatelskich, które wezmą udział w projekcie.

8. Jak się ubiegać o udział w projekcie
Prosimy o sporządzanie propozycji przedsięwzięć w formie „Opisu lokalnej ekologicznej inicjatywy obywatelskiej”, przygotowanego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Każda z propozycji musi posiadać zgodę na jej realziację podpisaną przez właściciela terenu/obiektu (załącznik nr 2) oraz pozytywną opinię odpowiedniego samorządu (patrz załącznik nr 3). Jeśli jest to inicjatywa podejmowana przez osoby fizyczne, konieczne jest także dołączenie poparcia tej inicjatywy (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Propozycje przedsięwzięć prosimy nadsyłać na adres mailowy:

biuro@fala.edu.pl

lub
biuro@fundacjaen.org.pl

oraz pocztą na adres:

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
ul. Syrokomli 6 51-141 Wrocław

Z dopiskiem Inicjatywy obywatelskie

Termin nadsyłania propozycji: 10 grudnia 2015 r.

W toku niniejszego konkursu wyłonimy 17 inicjatyw (+3 rezerwowe), z którymi zostaną podpisane umowy wstępne do dnia 10 stycznia 2016 r.

Ostateczne umowy o współpracy zostaną podpisane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW. Spodziewany termin 28 maja 2016 r.

9. Załączniki

Konkurs Społeczna Opieka nad Krajobrazem ogłoszenie 13 XI 2015