Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” zatrudni od 1 VII 2018 r. dyrektora Niepublicznego Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Edukacyjnego Włodowice.

I. Wymagania niezbędne:1. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
2. doświadczenie pracy w placówce oświatowej;
3. niekaralność za przestępstwa umyślne oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.

II. Oczekiwania dodatkowe odnośnie kandydata:- co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu,
– doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym;
– ukończony kurs / studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą;
– umiejętności komputerowe / informatyczne, w tym znajomość pakietu MS Office oraz tworzenia, prezentowania i wymiany informacji w mediach społecznościowych;
– doświadczenie pracy zespołowej powiązane z zarządzaniem, np.: koordynacja projektu (edukacyjnego lub społecznego), pełnienie funkcji lidera grupy nieformalnej, pełnienie funkcji związanej z zarządzaniem w organizacji pozarządowej, klubie sportowym, itp.;
– rekomendacje, szczególnie potwierdzające umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą Przedszkola,
2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3. planowanie i monitorowanie wydatków budżetowych w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Edukacyjnego Włodowice,
4. kontynuowanie realizowanych w Przedszkolu działań edukacyjnych oraz projektów społecznych, podejmowanie nowych inicjatyw;
5. koordynacja współpracy Przedszkola z Fundacją jako organem prowadzącym i innymi placówkami prowadzonymi przez Fundacje oraz Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
6. bezpośrednia współpraca ze Spółdzielnią Socjalną Wojcieszka w zakresie funkcjonowania kuchni przy Przedszkolu.

IV. Dokumenty wymagane:
1. życiorys i list motywacyjny,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. oświadczenie o niekaralności.
4. przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach.

Oferujemy rozwijającą pracę z możliwością rozwoju zawodowego i realizacji autorskich pomysłów edukacyjnych. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z możliwością rozszerzenia o kontrakt menadżerski.
Oferty należy przesyłać lub złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Edukacyjnego Włodowice w zamkniętych kopertach z adresem zwrotnym (wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego) i dopiskiem “KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA WE WŁODOWICACH” w terminie do 23 IV 2018 r. do godz. 13.00 (decyduje dzień i godzina doręczenia).
Adres do korespondencji / składania ofert:
Zespół Edukacyjny Włodowice, 57-400 Nowa Ruda, Włodowice 25

Tomasz Siemież
Prezes Zarządu
Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”