Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Szkoła na FALI

Od kwietnia 2014 do lutego 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach uczestniczy w  projekcie „Szkoła na FALI” realizowanym przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szanas edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu uczniowie włodowickiej podstawówki uczestniczą w zajęciach mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, społeczno-obywatelskich, umiejętności uczenia się, inicjatwności i przedsiębiorczości, rozwinięcie zdolności językowych, matematyczno-technicznych i artystycznych. Projekt przewiduje także doskonalenie nauczycieli i rodziców w zakresie kompetencji pedagogicznych, jak również edukacyjny wolontariat seniorów.

Odbywają się zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, stymulacyjno korekcyjne, ruchowo-integracyjne. Jak również koła naukowe: języka angielskiego, artystyczne, teatralne, robotyczne. Dzieci realizują również (przy wsparciu seniorów) projekty edukacyjne – matematyczno-przyrodnicze i społeczno-obywatelskie. Uczniowie wezmą też udział w szeregu wycieczek, co nie pozostanie bez wpływu na pobudzenie ich pasji i talentów.

Więcej informacji na stronie szkoły

SNF