Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Regulamin Konkursu „Koleżanka i kolega – dzieci na A”

Konkurs literacko – plastyczny

„Koleżanka i kolega – dzieci na A”


CELE KONKURSU:

 • inspirowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem;
 • w ramach części literackiej uczestnik powinien napisać opowiadanie- prawdziwe lub zmyślone – poruszające temat autyzmu, obecności osób z autyzmem w społeczeństwie w naszych szkołach, przedszkolach, na podwórkach.
 • w ramach części plastycznej uczestnik wykonuje samodzielnie pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice nawiązującą do problematyki autyzmu

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Regulamin kierowany jest do nauczycieli języka polskiego oraz plastyki, wychowawców i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem zdolności pisarsko- plastycznych u dzieci i młodzieży.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego
 1. Obowiązywać będą dwie kategorie wiekowe w każdej z części konkursu:
 • kategoria I – klasy I-III
 • kategoria II – klasy IV-VIII
 1. Każda szkoła po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych:
 • niepublikowanych / niewystawianych wcześniej;
 • tematycznie związanych z tytułem konkursu: „Koleżanka i kolega – dzieci na A”
 • interpretacja tematu jest dowolna
 • oznaczonych metryczką (imię i nazwisko, kategoria wiekowa, nazwa szkoły, dane opiekuna)
 • teksty literackie napisane czcionką 12 Times New Roman – bez ozdabiania tekstu – przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej na adres mailowy: konferencja.fala@gmail.com
 • prace plastyczne – należy dostarczyć na adres Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie, ul. Kopernika 4-6 (do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 18 X 2019 – decyduje data doręczenia.
 1. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora – laureaci obu części konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, a prace zostaną zaprezentowane uczestnikom konferencji „Autyzm – i co dalej?” 25 X 2019 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.
 2. Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminu, zostaną wyłączone spod oceny jury.

TERMINY:

 • Termin składania prac: do 10.2019 r.

Informacje o laureatach oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu ogłoszone zostaną na stronie organizatora 22 X 2019 r. www.fala.edu.pl oraz na fb konferencji:

https://www.facebook.com/events/2370159816431969/

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 25 X 2019 podczas Konferencji „Autyzm – i co dalej?” w Nowej Rudzie (Miejski Ośrodek Kultury).

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Organizatorami konkursu są: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Zespół Edukacyjny Włodowice, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie.
 • Prosimy o wytłumaczenie uczestnikom konkursu słowa „plagiat”.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac i wykorzystania ich oraz danych osobowych autorów (wizerunek, imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła) do bezpłatnego rozpowszechniania tekstów i prac w środkach masowego przekazu w celu propagowania konkursu i promocji ich autorów.

Nadesłanie prac jest jednoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 • W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem organizatora:  Iwona Szuber  609 594 060