Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytanie ofertowe – porównawcze na remont pomieszczeń we Wrocławiu przy ul. Zachodniej 1

Zapytanie ofertowe – porównawcze

na remont pomieszczeń we Wrocławiu przy ul. Zachodniej 1
w ramach realizacji projektu pt. „Teatr w Sensorze”
dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław

 

Dotyczy placówki funkcjonującej pod nazwą „Sensor Zachodnia 1”, prowadzonej przez Fundację
Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” prowadzącej działalności na rzecz integracji środowisk,
szczególnie w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnością oraz pracowni artetrapii, której
elementem jest teatr i warsztaty teatralne.
Głównym celem wykonania prac remontowych jest poprawa jakości pracy z osobami
niepełnosprawnymi, w tym prowadzenia warsztatów teatralnym, poprzez polepszenie warunków
lokalowych obiektu.
I. Zamawiający
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Syrokomli 6, 51-141 Wrocław
www.fala.edu.pl
Miejsce wykonania prac:
Wrocław ul. Zachodnia1 (pomieszczenia użytkowe znajdujące w zabudowie pawilonu, wejście na
wprost siedziby Rady Osiedla Szczepin)
Wizji lokalnej wraz z wykonaniem własnych obmiarów można dokonać wyłącznie w terminie
uzgodnionym z osobami wskazanymi na końcu zapytania ofertowego.

II. Opis zapytania ofertowego
1. Wykonanie podłogi w sali głównej wraz z położeniem płytek ceramicznych.
2. Wymiana drzwi wejściowych.
3. Wymiana witryny oraz sąsiadujących okien (od strony dziedzińca).
4. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych.
5. Prace wykończeniowe w zakresie umożliwiającym realizację warsztatów teatralnych po
wykonaniu ww. prac remontowych.
III. Szczegółowy opis zamówienia:
1. Wykonanie 57m2 podłogi z płytek ceramicznych.
Zakres prac i materiałów obejmuje :
– przygotowanie podłoża w tym frezowanie miejscowe istniejącego podłoża,
– zakup i montaż płytek ceramicznych w uzgodnieniu z zamawiającym,
– wykończenie cokołem styku podłogi ze ścianą.
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.
2. Wymiana drzwi wejściowych.
Zakres prac i materiałów obejmuje :
– demontaż istniejących drzwi wejściowych oraz przyległej witryny,
– montaż nowych drzwi oraz przyległej witryny,
– obróbka tynkarska otworów po montażu stolarki,
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.
3. Wymiana witryny oraz sąsiadujących okien ( od strony dziedzińca ).
Zakres prac i materiałów obejmuje:

– demontaż istniejącej witryny,
– demontaż sąsiadujących okien,
– montaż nowej witryny,
– montaż sąsiadujących okien,
– obróbka tynkarska otworów po montażu stolarki,
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.
4. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych.
Zakres prac i materiałów obejmuje:
– zakup drzwi wewnętrznych przesuwnych,
– montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych,
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.
5. Prace wykończeniowe w zakresie umożliwiającym realizację warsztatów teatralnych po
wykonaniu ww. prac remontowych.
Zakres prac i materiałów obejmuje:
– zakup i montaż zewnętrznych narożników ściennych do wysokości 1 metra,
zabezpieczających przed uszkodzeniem krawędzi w wyniku eksploatacji pomieszczeń przez
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
– malowanie powierzchni zabrudzonych w wyniku przeprowadzonego remontu.
Oferent samodzielnie dokonuje zakupu oraz dostarcza wszystkie potrzebne materiały.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien przygotować ofertę na swoim formularzu. Oferta powinna:
 oferta może obejmować realizację całości zakresu prac lub wybranej części
 być sporządzona na papierze firmowym Oferenta i / lub opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer KRS
(w przypadku, gdy Oferent jest wpisany do rejestru),
 być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 być podpisana czytelnie przez Oferenta,
 zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym –
załącznik nr 1
 określać łączną kwotę brutto oferty wraz z kalkulacją,
 przedstawiać szczegółowe warunki płatności (m.in. wysokość zaliczki oraz termin zapłaty
końcowej).
 oferta powinna zawierać opis zastosowanych materiałów oraz harmonogram prac.
 nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu oferty: 14 maj 2018 r.
V. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fala.edu.pl lub
osobiście lub listownie pod adres biura przy ul. W.Syrokomli 6, 51-141 Wrocław do 12 marca 2018 r.
do godz. 12.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do 15 marca br. w siedzibie Zmawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data wpływu oferty, nie data
jej nadania.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia oferty lub rezygnacji
zlecenia usługi.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 80%, za najniższą cenę zostanie przyznane 80 pkt, kolejne w gradacji co 10 pkt.
b) termin wykonania 20%, za najszybszy termin wykonania i dostarczenia zostanie przyznane 20 pkt,
kolejne w gradacji co 2 pkt.
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
Przesłane oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w
przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem oraz umieści tę
informację na stronie www.fala.edu.pl
VIII. Dodatkowe informacje
Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.
Płatnikiem będzie:
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
ul. Syrokomli 6
51-141 Wrocław
NIP: 894 281 09 50

Dodatkowych informacji udzielają:
– specjalista ds. inwestycji – Adam Borkowski – tel. 694-462- 686;
– koordynator projektu – Tomasz Siemież tel. 696-403- 863.

 

Zapytanie do pobrania

Zapytanie ofertowe Sensor Zachodnia 1 remont