Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytanie ofertowe – porównawcze

Zapytanie ofertowe – porównawcze dot. organizacji Letnich Konferencji Metodycznych dla Szkolnych Zespołów Projektowych w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet
III, Działanie 3.3.4. zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr UDA-
POKL.03.03.04-00-080/09-01)

Zapytanie ofertowe pobierz